CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>活动公告
关注我们的微博:

“游戏设计调研”活动获奖公告

  亲爱的玩家,“游戏设计调研”页面活动优秀意见玩家随机获奖名单已经产生,奖励已发放到虚拟领奖中心,请于8月31日23:59前尽快领取。
  

  活动链接:https://csol.tiancity.com/homepage/event/2021/04/cs210421wj/

  虚拟领奖中心:https://pay.tiancity.com/WebCoupon

  

  以下为获奖名单:


获奖账号 道具奖励
rg1******433 超凡武器芯片*3
13******46@qq.com 超凡武器芯片*3
gl1******001 超凡武器芯片*3
duj******001 超凡武器芯片*3
a80****480 超凡武器芯片*3
zxc*****806 超凡武器芯片*3
w21*****785 超凡武器芯片*3
qs*****4x 超凡武器芯片*3
fvck******3607 超凡武器芯片*3
sh***10 超凡武器芯片*3
a8******75 超凡武器芯片*3
clo******220 超凡武器芯片*3
gu2******586 超凡武器芯片*3
z4******23 超凡武器芯片*3
173*****353 超凡武器芯片*3
ql***10 超凡武器芯片*3
cf3******355 超凡武器芯片*3
158*****142 超凡武器芯片*3
186*****877 超凡武器芯片*3
151*****215 超凡武器芯片*3
gong*******40gg 超凡武器芯片*3
zha*******ng0 超凡武器芯片*3
lk******59 超凡武器芯片*3
ke******16 超凡武器芯片*3
zm1******286 超凡武器芯片*3
33******37@qq.com 超凡武器芯片*3
cs*****18 超凡武器芯片*3
dnf******027 超凡武器芯片*3
aa1******088 超凡武器芯片*3
l14*****341 超凡武器芯片*3
176*****060 超凡武器芯片*3
lgh*******695 超凡武器芯片*3
zhen********g114 超凡武器芯片*3
luw*******888 超凡武器芯片*3
yhj*******539 超凡武器芯片*3
qq1*******804 超凡武器芯片*3
h13******o92 超凡武器芯片*3
qq********12 超凡武器芯片*3
14******04@qq.com 超凡武器芯片*3
ss****25 超凡武器芯片*3
qwe********160 超凡武器芯片*3
ki*****45 超凡武器芯片*3
181*****948 超凡武器芯片*3
69*****43@qq.com 超凡武器芯片*3
b28*****176 超凡武器芯片*3
ts****un 超凡武器芯片*3
137*****072 超凡武器芯片*3
lg*****36 超凡武器芯片*3
sss*******368 超凡武器芯片*3
w14*****661 超凡武器芯片*3

  《反恐精英Online》

   运营团队